• (+30) 2310474762
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αντικείμενο και στόχοι του έργου

 
Οι ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος που σχετίζονται με αλλεργία, όπως είναι το άσθμα και η ρινίτιδα που συνυπάρχουν με τον όρο αναπνευστική αλλεργία, συνιστούν ένα μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα και παγκόσμια. Σήμερα, 70 εκ. Ευρωπαίων πολιτών πάσχουν από χρόνιο άσθμα και 100 εκ. από αλλεργική ρινίτιδα. Μεταξύ αυτών, ένα σημαντικό ποσοστό πάσχουν από βαριά μορφή αλλεργικής νόσου, γεγονός που επηρεάζει την παραγωγικότητά τους και την ποιότητα της ζωής τους. Αυτά τα νούμερα αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες δεκαετίες, καθιερώνοντας την αναπνευστική αλλεργία ως πανδημία.
Υπολογίζεται ότι το κόστος της ρινίτιδας στην Ευρώπη ανέρχεται σε >100 δις. ευρώ ετησίως. Οι βασικοί στόχοι της αντίστοιχης θεραπείας συνοψίζονται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των συμπτωμάτων, την αντιμετώπισή τους και την προσπάθεια πρόληψης μελλοντικών παροξυσμών. Παράλληλα, αναζητείται και η αιτιολογική συσχέτιση με αλλεργιογόνα, ώστε να ακολουθηθεί ειδική θεραπεία απευαισθητοποίησης σε αυτά. Η παρακολούθηση των ασθενών με αλλεργικά νοσήματα του αναπνευστικού είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο P.A.T. (Personal Allergy Tracer) αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, πληθοποριστικού συστήματος ηλεκτρονικής υγείας σε ασύρματα περιβάλλοντα (e-Health/m-Health), για τη συνεχή παρακολούθηση της υγείας του κάθε ασθενούς ατομικά και τον έξυπνο εντοπισμό της έξαρσης της ασθένειάς του, την τακτική ηλεκτρονική ενημέρωση του επιβλέποντος ιατρού και τέλος την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις διάφορες μορφές εποχιακών αλλεργιών και των ατόμων που επηρεάζουν. Το έργο θα παραδώσει ένα ερευνητικό πρωτότυπο για την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση ασθενών με αναπνευστική αλλεργία και την ανάπτυξη μίας υπηρεσίας ειδοποιήσεων αυτών των ατόμων, με βάση κινησιολογικά και ηχητικά χαρακτηριστικά. Η συλλεγόμενη πληθοποριστική πληροφορία, τόσο από τους αισθητήρες και τις έξυπνες συσκευές όσο και από την αυτοαξιολόγηση των ασθενών, θα χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες υγείας για τον καλύτερο έλεγχο και τη διαχείριση εποχιακών συμπτωμάτων σε περιπτώσεις αλλεργικών νοσημάτων, ως σύστημα υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, το έργο P.A.T. θέτει τους ακόλουθους στόχους:
  1. Προσδιορισμός των ιατρικών διαστάσεων του προβλήματος και διερεύνηση      διαφορετικών παραμέτρων εφαρμογής των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν.
  2. Ανάπτυξη αλγόριθμων Μηχανικής Μάθησης για την ανίχνευση κίνησης (π.χ. “ξύσιμο μύτης”) που τυπικά πραγματοποιούν οι ασθενείς την περίοδο εμφάνισης συμπτωμάτων, μέσω των κατάλληλων ενσωματωμένων αισθητήρων που εμπεριέχονται στις έξυπνες φορητές και φορετές συσκευές.
  3. Εφαρμογή αλγόριθμων επεξεργασίας ήχου που θα αναλύουν τα ηχητικά σήματα της χροιάς της φωνής του ασθενή που αλλοιώνεται λόγω συμπτωμάτων αναπνευστικής αλλεργίας.
  4. Υλοποίηση εφαρμογών για έξυπνες φορητές συσκευές για τη συλλογή δεδομένων, σχετικά με μετρήσεις των αισθητήρων και υποκειμενικές μετρήσεις αυτοαξιολόγησης των ασθενών (επίπεδα δυσφορίας).
  5. Επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την εξαγωγή συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων.
  6. Ανάπτυξη τεχνολογικών μεθόδων τηλεϊατρικών υπηρεσιών για την πρόληψη και τη διαχείριση αλλεργικών νοσημάτων, καθώς και την ενίσχυση της υγείας των ασθενών.
  7. Επιλογή κατάλληλων ασθενών και ιατρών και παρακολούθηση των στατιστικών, ατομικών, αλλά και συλλογικών ευρημάτων των ασθενών.
Η αυτοματοποιημένη καταγραφή σημείων και συμπτωμάτων της αναπνευστικής αλλεργίας σε συνδυασμό με υπηρεσίες αυτοματοποιημένης ειδοποίησης, θα συμβάλλει καθοριστικά στον έλεγχο της νόσου, μειώνοντας τη νοσηρότητα και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών με αναπνευστική αλλεργία και την απόδοσή τους. Επίσης, θα έχει θετικό οικονομικό αντίκτυπο από τη μείωση απώλειας ωρών εργασίας και τη διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας ασθενών με αναπνευστική αλλεργία.

Ενότητες Εργασίας

Η ΕΕ1 αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων τόσο από επιχειρησιακή όσο και από τεχνική σκοπιά και περιλαμβάνει τρεις υπο-εντότητες:
ΥΕ1.1: Ανάλυση απαιτήσεων, Υπεύθυνος: ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΕ1.2: Σχεδιασμός πλατφόρμας και περιβάλλοντος χρηστών, Υπεύθυνος: BLOCKACHAIN
ΥΕ1.3: Ασφάλεια συστήματος και ιδιωτικότητα χρηστών, Υπεύθυνος: VIDAVO
 
Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς και των ερευνητικών δραστηριοτήτων, την ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας και των εφαρμογών των χρηστών. Επίσης, αποσκοπεί στην ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και των βέλτιστων πρακτικών για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των ασθενών και την υλοποίηση των απαιτήσεων ασφάλειας σε επίπεδου πληροφοριακού συστήματος.
Η ΕΕ2 περιλαμβάνει την υλοποίηση της πλατφόρμας και των διεπαφών για τη συλλογή και επεξεργασία της πληθοποριστικής πληροφορίας και την υποστήριξη των ιατρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την εποχικότητα των συμπτωμάτων και περιλαμβάνει τις εξής υπο-ενότητες:
ΥΕ2.1: Υλοποίηση της πληθοποριστικής πλατφόρμας συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, Υπεύθυνος: BLOCKACHAIN
ΥΕ2.2: Ανάπτυξη του περιβάλλοντος χρηστών, Υπεύθυνος: VIDAVO
ΥΕ2.3: Δοκιμές ευχρηστίας, επαλήθευσης και επικύρωσης, Υπεύθυνος: BLOCKACHAIN
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της ΕΕ2, υλοποιείται η διεπαφή χρήστη για την υποστήριξη των ιατρών στη διαχείριση και παρακολούθηση των ασθενών και η εφαρμογή έξυπνων κινητών συσκευών για τους ασθενείς, που ενσωματώνει
τους αλγόριθμους ανάλυσης μοτίβων κίνησης και ήχου και επιτρέπει στον ασθενή να ενημερώνεται για πιθανές εξάρσεις της αναπνευστικής του αλλεργίας και να αναφέρει πιθανά συμπτώματα.
Η ΕΕ3 περιλαμβάνει την έρευνα για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών κινήσεων και ήχων και τη στρατολόγηση ασθενών για την πιλοτική αξιολόγηση της πλατφόρμας και χωρίζεται στις εξής υπο-ενότητες:
ΥΕ3.1: Φάση ρυθμίσεων αισθητήρων, Υπεύθυνος: ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΕ3.2: Πιλοτική αξιολόγηση εφαρμογών, Υπεύθυνος: ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΕ3.3: Αξιολόγηση της κλινικής χρησιμότητας του συστήματος υπενθυμίσεων Υπεύθυνος: ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
Αναλυτικότερα, έχει ξεκινήσει η Ε3.1 με υπεύθυνο φορέα το Αλλεργιολογικό, όπου έχουν ξεκινήσει την καταγραφή δεδομένων κινησιολογίας και ήχου με χρήση μικροφώνου και του wearable που επιλέχθηκε αντίστοιχα. (MetaMotionR της εταιρίας Mbientlab Inc., San Fransisco ΗΠΑ)
 
Ένα κατάλληλο δείγμα ασθενών επιλέγεται στην ΕΕ3 για την προσομοίωση τυπικών κινήσεων και την παραγωγή ηχογραφήσεων που συμβάλλουν στη ρύθμιση των αισθητήρων και την παραγωγή δεδομένων για την εκπαίδευση των αλγόριθμων της ΕΕ4. Στη φάση πιλοτικής αξιολόγησης, θα δοθούν συσκευές σε 100 ασθενείς για ένα διάστημα 3-6 μηνών για τη συλλογή υποκειμενικών και αντικειμενικών μετρήσεων. Τέλος, στη φάση αξιολόγησης της κλινικής χρησιμότητας του συστήματος υπενθυμίσεων, η εφαρμογή θα εμπλουτιστεί με ένα σύστημα υπενθυμίσεων χρήσης θεραπείας και θα γίνει κλινική αξιολόγηση των ασθενών με μετρήσεις αναπνευστικής λειτουργίας και καταγραφή της ποιότητας ζωής μέσω του ερωτηματολογίου CARAT.
Η ΕΕ4 αποσκοπεί στην δημιουργία των αλγορίθμων αναγνώρισης μοτίβων κίνησης και εντοπισμού των αλλαγών στη χροιά της φωνής των ασθενών που σχετίζονται με συμπτώματα αλλεργικής ρινίτιδας και περιλαμβάνει τις εξής υπο- ενότητες:
ΥΕ4.1: Μελέτη για την επιλογή εξοπλισμού έξυπνων συσκευών, Υπεύθυνος: Ε.Ε.Δ.Α.
ΥΕ4.2: Πρωτόκολλα επικοινωνίας έξυπνων φορητών και φορετών συσκευών, Υπεύθυνος: VIDAVO
ΥΕ4.3: Αλγόριθμοι ανάλυσης κίνησης, Υπεύθυνος: Ε.Ε.Δ.Α.
ΥΕ4.4: Αλγόριθμοι ανάλυσης ήχου, Υπεύθυνος: Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ / ΙΕΛ
 
Αρχικά πραγματοποιείται μία μελέτη για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού αισθητήρων και αντίστοιχων συσκευών. Εν συνεχεία, υλοποιούνται τα πρωτόκολλα επικοινωνίας των ασύρματων συσκευών και ο τρόπος αποστολής δεδομένων προς την πλατφόρμα P.A.T. Τέλος, γίνεται ανάλυση των δεδομένων κινησιολογίας για την αναγνώριση μοτίβων κίνησης που σχετίζονται με την αναπνευστική αλλεργία και ανάπτυξη πρωτότυπων αλγόριθμων μοντελοποίησης και επεξεργασίας φωνής.

Η ΕΕ5 ασχολείται με την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, τη στρατηγική διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, τα σχετικά κανάλια διάδοσης και το πλάνο αξιοποίησης της τελικής λύσης στις ομάδες-στόχους.

 

Προβλέπεται η διάδοση των αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένα ακροατήρια, μέσω της προώθησης και παρουσίασης των εν εξελίξει αποτελεσμάτων του από τις προτεινόμενες τεχνολογίες στους ενδιαφερόμενους φορείς.  Ειδικότερα, η κοινοπραξία θα συμμετάσχει στο Mobile World Congress και ειδικότερα στο App Planet τμήμα της, όπου παρουσιάζονται σε διεθνές κοινό μεγαλύτερο των 70000 επισκεπτών όλες οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των κινητών εφαρμογών για διάφορες κάθετες αγορές, μεταξύ των οποίων και η υγεία.

ΕΕ1: Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών και σχεδιασμός συστήματος

Στο συγκεκριμένο παραδοτέο έγινε (α) ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την αλλεργική ρινίτιδα και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αυτοδιαχείρισή της, (β) καταγραφή απαιτήσεων (γ) καταγραφή περιπτώσεων χρήσης. Βασικός στόχος ήταν η καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών, μέσω καταγραφής και διερεύνησης της υπάρχουσας κατάστασης, των διαφορετικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται και τις απαιτήσεις των ιατρών.
Σε συνέχεια του Π1.1. επικαιροποιήθηκαν  οι απαιτήσεις των χρηστών και οι προδιαγραφές του συστήματος, και με βάση αυτά προέκυψε η τεχνική αρχιτεκτονική του συστήματος και αναλύθηκαν σε τεχνικό επίπεδο όλα τα υποσυστήματα. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι προδιαγραφές των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των υποσυστημάτων και σχεδιάστηκαν τα mockups της mobile εφαρμογής.
Τυχόν αναθεωρήσεις στις λειτουργικές απαιτήσεις χρηστών με σκοπό την επικαιροποίησή τους.

ΕΕ2: Ανάπτυξη πλατφόρμας PAT και υλοποίηση εφαρμογών

Πρόκειται για την πιλοτική κατασκευή της διεπαφής της πλατφόρμας για το επιστημονικό προσωπικό σε περιβάλλον διαδικτύου.

Πρόκειται για την εφαρμογή που προορίζεται να εγκατασταθεί στις έξυπνες κινητές συσκευές και ενσωματώνει τους αλγόριθμους ανάλυσης μοτίβων κίνησης και ήχου και επιτρέπει στον ασθενή να ενημερώνεται για πιθανές εξάρσεις της αναπνευστικής του αλλεργίας και να αναφέρει πιθανά συμπτώματα.

Είναι το λογισμικό,  όπου υλοποιείται το περιβάλλον για το ιατρικό επιστημονικό προσωπικό. Το περιβάλλον αυτό πρόκειται να υποστηρίζει τη διαχείριση και παρακολούθηση των ασθενών ενός ιατρού, με βάση τις μετρήσεις που συλλέγονται από τις κινητές συσκευές, και τη δομημένη απεικόνιση της συλλεγόμενης πληθοποριστικής πληροφορίας και των ευρημάτων που μπορούν να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων στον τομέα της αναπνευστικής αλλεργίας.

Πρόκειται για Έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι μέθοδοι και η ανάλυση των τεχνικών δοκιμών και κυρίως η τεχνική αξιολόγηση της πλατφόρμας και των εφαρμογών και την ανάπτυξη δοκιμών ευχρηστίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης και ολοκλήρωσης.

ΕΕ3: Παραγωγή δεδομένων εκπαίδευσης αλγορίθμων και αξιολόγηση

Σε αυτή την εργασία αναλύονται τα χαρακτηριστικά κινησιολογίας και ήχου που σχετίζονται με την αναπνευστική αλλεργία. Για το σκοπό αυτό, η εργασία περιλαμβάνει την επιλογή και στρατολόγηση ασθενών που παρακολουθούνται για αναπνευστική αλλεργία σε συνεργαζόμενα ιατρεία, οι οποίοι θα προσέλθουν σε συνεδρίες σε εργαστηριακό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. Σε αυτές τις συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις τυπικών κινήσεων και ήχων και ηχογραφήσεις σε εργαστηριακό περιβάλλον, οι οποίες θα συμβάλλουν στη ρύθμιση των αισθητήρων και την παραγωγή δεδομένων για την εκπαίδευση των αλγόριθμων της ΕΕ4. Για την καλύτερη ανάλυση των δεδομένων ήχου, θα γίνουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και συσχέτιση με την αυτοαξιολόγηση από τους ασθενείς.

Αναλύονται τα χαρακτηριστικά κινησιολογίας και ήχου που σχετίζονται με την αναπνευστική αλλεργία.
Στη διάρκεια αυτής της εργασίας, θα δοθούν συσκευές σε συνολικά 100 ασθενείς με μετρίως ελεγχόμενη αναπνευστική αλλεργία, μετά από εκπαίδευση για τη χρήση και συντήρησή τους και συναίνεση στην καταγραφή των δεδομένων. Παράλληλα με τους αλγόριθμους αυτοματοποιημένης αξιολόγησης θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή τεκμηριωμένο σύστημα καθημερινής αυτοαξιολόγησης συμπτωμάτων, αντίστοιχο με το σύστημα MASK, το οποίο θα συμπληρώνεται από τους ασθενείς. H εισαγωγή υποκειμενικών μετρήσεων αυτοαξιολόγησης θα γίνεται για ένα χρονικό διάστημα 3-6 μηνών, ημερησίως και παράλληλα με τις αντικειμενικές μετρήσεις των αισθητήρων. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των συστημάτων που θα δοκιμαστούν ξανά σε επόμενη ομάδα ασθενών (μέχρι 3 κύκλοι συνολικά).Οι ασθενείς θα τυχαιοποιηθούν σε αυτούς που το σύστημα υπενθυμίσεων θα λειτουργεί κανονικά και σε αυτούς που το σύστημα θα λειτουργεί περιορισμένα. Η σύγκριση θα είναι διπλή τυφλή (χωρίς ούτε ο ασθενής ούτε ο ερευνητής να γνωρίζουν σε ποια από τις δύο ομάδες ανήκουν), με πρωτογενή έκβαση τον έλεγχο της νόσου μετά από ένα 3μήνο (CARAT).

ΕΕ4: Ανάπτυξη αλγορίθμων αναγνώρισης χαρακτηριστικών κινήσεων και ήχων

Η εργασία αυτή επιδίδεται στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού αισθητήρων και των αντίστοιχων φορητών και φορετών συσκευών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου. Αναλύονται τα είδη αισθητήρων που περιλαμβάνουν οι ανάλογες συσκευές, όπως επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο και μικρόφωνο. Για τους αισθητήρες αυτούς, οι παράγοντες επιλογής αφορούν στην ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων που παρέχονται. Επίσης, μας ενδιαφέρει να δίνεται στο σύστημα η ημερομηνία, η ώρα και η θέση που η έξυπνη συσκευή εντοπίζει ένα συγκεκριμένο μοτίβο κίνησης ως επιπλέον πληροφορία., με στόχο την έγκαιρη ειδοποίηση του ανάλογου ιατρικού φορέα παρακολούθησης σε περίπτωση εμφάνισης έντονων αλλεργικών συμπτωμάτων, όπως και του ασθενούς ως προς τη θέση του πλησιέστερου νοσοκομείου
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση των δεδομένων κινησιολογίας για την αναγνώριση μοτίβων κίνησης που σχετίζονται με την αναπνευστική αλλεργία. Θα υλοποιηθούν αλγόριθμοι προ-επεξεργασίας αρχικών δεδομένων που λαμβάνονται από τους αισθητήρες, ώστε να αποστέλλονται στην πλατφόρμα τα απαραίτητα και πιο αξιόπιστα δεδομένα. Αυτή η μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση του συνόλου δεδομένων που λαμβάνει η πλατφόρμα από τις έξυπνες κινητές συσκευές. Επίσης, θα γίνει χρήση στατιστικών μεθόδων για τον εντοπισμό και την απόρριψη των ακραίων-λανθασμένων τιμών. Η εργασία περιλαμβάνει την εφαρμογή αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης (Deep Learning), με στόχο την ανίχνευση συγκεκριμένου μοτίβου κίνησης του ασθενή . Τέλος θα γίνει πρόβλεψη ώστε κατά την απώλεια κάλυψης δικτύου, τα δεδομένα να συλλέγονται τοπικά στη συσκευή και να γίνεται μία προ-επεξεργασία, προτού αποσταλούν τα δεδομένα μόλις η συσκευή βρεθεί ξανά εντός δικτύου. Λόγω της λειτουργίας των αλγόριθμων και τοπικά στις έξυπνες φορητές συσκευές, θα γίνει διερεύνηση και υλοποίηση μεθόδων για εξοικονόμηση ενέργειας στις συσκευές αυτές.
Το ΙΕΛ έχει αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες που βασίζονται σε πρωτότυπους αλγόριθμους για τη μοντελοποίηση και την επεξεργασία της φωνής. Στη παρούσα εργασία, θα γίνει ανάλυση και παραμετροποίηση της φωνής ώστε να καταστεί δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την ποιότητά της και τις αιτίες για πιθανές μεταβολές των χαρακτηριστικών της. Για το λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, θα χρησιμοποιηθούν και προσαρμοστικοί αλγόριθμοι που επιτρέπουν τη λεπτομερή και με ακρίβεια μοντελοποίηση των φασματικών χαρακτηριστικών των σημάτων φωνής. Πιο συγκεκριμένα, το σήμα φωνής θα απαλλαχθεί αρχικά από τυχόν θόρυβο με χρήση αλγορίθμων αποθορυβοποίησης και, στη συνέχεια, θα γίνει επεξεργασία και παραμετροποίησή του με τη βοήθεια αλγορίθμων που βασίζονται στην ανάλυση πρωτευουσών συνιστωσών (Singular Value Decomposition). Για την ομαδοποίηση των φαινομένων θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι δυναμικού προγραμματισμού. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια μίας μηχανής αναζήτησης που χρησιμοποιεί αλγορίθμους ταυτοποίησης θα λαμβάνεται η τελική απόφαση για τη φυσική κατάσταση του χρήστη.
Τελική αναφορά δοκιμών και αξιολόγησης του συστήματος χρηστών.

ΕΕ5: Μελέτη βιωσιμότητας, εμπορικής αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων

Σε αυτήν την εργασία δίνεται το γενικό πλάνο διάχυσης και δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έργου, με την καταγραφή των ομάδων προς διάδοση, την αποτύπωση των καναλιών επικοινωνίας και το συντονισμού της προετοιμασίας του κατάλληλου υλικού.
Η εργασία αυτή αναλύει τα δεδομένα της αγοράς-στόχου και τις τάσεις για τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων e-Health / m-Health. Επίσης, επεξεργάζεται τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι συνεπικουρούν στη διαμόρφωση του πλάνου βιωσιμότητας.
Στην εργασία αυτή, δουλεύουμε πάνω στα αποτελέσματα της ανάλυσης αγοράς για τη σύνθεση του πλάνου διείσδυσης των αποτελεσμάτων του έργου στις αγορές-στόχους.

ΕΕ6: Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Αναφορά αποτελεσμάτων συμμετοχής σε εκθέσεις.
© 2024 Vidavo.